Người giám hộ (protected person) là gì? Vai trò, giấy tờ chứng minh và quyền lợi

-

Người giám hộ là một khái niệm pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của những người có năng lực hành vi dân sự không đầy đủ hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò, giấy tờ chứng minh và quyền lợi của người giám hộ.

Người giám hộ là gì? các khái niệm liên quan đến người giám hộ

Người giám hộ là một người được bổ nhiệm hoặc tự nguyện đảm nhận trách nhiệm chăm sóc và quản lý cho một người khác, thường là trẻ em hoặc người già. Vai trò của người giám hộ là bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người được giám hộ, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất có thể.

Một trong những trường hợp phổ biến nhất khi cần đến người giám hộ là khi cha mẹ không còn có khả năng chăm sóc con cái của mình do các lý do như bị bệnh nặng, tai nạn hoặc tử vong. Trong trường hợp này, người giám hộ sẽ được bổ nhiệm để đảm nhận vai trò chăm sóc và quản lý cho trẻ em. Người giám hộ sẽ đảm bảo rằng trẻ em được nuôi dưỡng, học tập và phát triển tốt nhất có thể.

Ngoài ra, người giám hộ cũng có thể được bổ nhiệm để chăm sóc và quản lý cho người già hoặc người bị tàn tật. Trong trường hợp này, người giám hộ sẽ đảm bảo rằng người được giám hộ có một cuộc sống thoải mái và an toàn, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc cho các nhu cầu hàng ngày của họ.

Người giám hộ là gì? Vai trò, giấy tờ chứng minh và quyền lợi

Người có quyền giám hộ là gì?

Theo điều 27 của Bộ luật Dân sự năm 2015, người giám hộ là người được Tòa án chỉ định hoặc do người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tự nguyện lựa chọn để chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Người giám hộ tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, người giám hộ được gọi là “guardian”. Từ này cũng có nghĩa là người bảo vệ, người bảo hộ.

Người giám hộ dịch sang tiếng Anh là gì?

“Người giám hộ” khi dịch sang tiếng Anh sẽ là “guardian”, “legal guardian” hoặc “custodian”.

Người được giám hộ là gì?

Người được giám hộ là những người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Đây là những người không có đủ năng lực để tự quản lý và bảo vệ quyền lợi của mình.

Người giám hộ đương nhiên là gì?

Người giám hộ đương nhiên là người được Tòa án chỉ định để giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Điều này có nghĩa là người giám hộ được xem là người phù hợp và có trách nhiệm giám hộ cho người được bảo hộ.

Người giám hộ hợp pháp là gì?

Người giám hộ hợp pháp là người được Tòa án chỉ định hoặc do người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tự nguyện lựa chọn để giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và trách nhiệm của người giám hộ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người được bảo hộ.

Thông tin người giám hộ là gì?

Thông tin của người giám hộ bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số CMND hoặc hộ chiếu, quốc tịch, nghề nghiệp và thông tin liên lạc. Những thông tin này sẽ được ghi trong quyết định của Tòa án hoặc văn bản thỏa thuận giữa người giám hộ và người được bảo hộ.

Giấy tờ chứng minh người giám hộ là gì?

Để chứng minh là người giám hộ, người giám hộ cần có các giấy tờ sau:

 1. Quyết định của Tòa án chỉ định người giám hộ.
 2. Văn bản thỏa thuận của người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ.
 3. Giấy tờ chứng minh người giám hộ có đủ điều kiện được giám hộ theo quy định của pháp luật.

Vì sao cần người giám hộ?

Người giám hộ là gì? Vai trò, giấy tờ chứng minh và quyền lợi

Người giám hộ cần thiết cho những người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi vì những lý do sau:

Người chưa thành niên chưa có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch dân sự, trừ một số giao dịch được pháp luật quy định.

Theo điều 24 của Bộ luật Dân sự năm 2015, người chưa thành niên chỉ có đủ năng lực hành vi dân sự khi đủ 18 tuổi. Trong trường hợp người chưa thành niên muốn thực hiện các giao dịch dân sự như kinh doanh, mua bán tài sản, ký kết hợp đồng,… thì cần có sự đồng ý của người giám hộ.

Người mất năng lực hành vi dân sự không có khả năng tự mình thực hiện các giao dịch dân sự và các quyền, nghĩa vụ khác của mình.

Người mất năng lực hành vi dân sự là những người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự do tật nguyền, bệnh tật, tuổi già, tâm thần, tật khuyết hoặc các lý do khác. Trong trường hợp này, người giám hộ sẽ đại diện cho người mất năng lực hành vi dân sự trong việc thực hiện các giao dịch dân sự và bảo vệ quyền lợi của họ.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi không có khả năng tự mình thực hiện một số hoặc tất cả các giao dịch dân sự và các quyền, nghĩa vụ khác của mình.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là những người bị suy giảm khả năng nhận thức, suy giảm khả năng kiểm soát hành vi hoặc không có khả năng tự quản lý và bảo vệ quyền lợi của mình. Trong trường hợp này, người giám hộ sẽ đại diện cho người được bảo hộ trong việc thực hiện các giao dịch dân sự và bảo vệ quyền lợi của họ.

Vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của người giám hộ

Người giám hộ là gì? Vai trò, giấy tờ chứng minh và quyền lợi

Vai trò người giám hộ:

Vai trò của người giám hộ cũng bao gồm việc quản lý tài sản và tài chính của người được giám hộ. Người giám hộ sẽ phải quản lý các khoản tiền, tài sản và tài liệu quan trọng của người được giám hộ một cách cẩn thận và minh bạch. Điều này bao gồm việc quản lý các khoản thu nhập, chi tiêu, đầu tư và các giao dịch tài chính khác.

Để trở thành người giám hộ, người đó phải có đủ điều kiện về đạo đức, sức khỏe và khả năng tài chính. Họ cũng phải có khả năng quản lý và chăm sóc cho người được giám hộ một cách tốt nhất. Ngoài ra, người giám hộ cần có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến vai trò của họ để đảm bảo tuân thủ và bảo vệ quyền lợi của người được giám hộ.

Trách nhiệm của người giám hộ là rất quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển và bảo vệ quyền lợi của người được giám hộ. Họ đóng vai trò như một người bảo vệ và người đại diện cho người được giám hộ, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất có thể để đảm bảo cuộc sống của người được giám hộ được an toàn và hạnh phúc.

Người giám hộ có các quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền lợi

 1. Được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.
 2. Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc thực hiện giám hộ.

Nghĩa vụ

 1. Thực hiện giám hộ một cách tận tâm, trung thực và chăm sóc tốt cho người được bảo hộ.
 2. Bảo vệ quyền và lợi ích của người được bảo hộ.
 3. Thực hiện các giao dịch dân sự và các quyền, nghĩa vụ khác của người được bảo hộ theo quy định của pháp luật.
 4. Báo cáo cho Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền về tình trạng của người được bảo hộ khi có yêu cầu.
 5. Chấp hành các quyết định của Tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc giám hộ.

Giấy tờ chứng minh người giám hộ là gì?

Người giám hộ là gì? Vai trò, giấy tờ chứng minh và quyền lợi

Để chứng minh là người giám hộ, người giám hộ cần có các giấy tờ sau:

 1. Quyết định của Tòa án chỉ định người giám hộ.
 2. Văn bản thỏa thuận của người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ.
 3. Giấy tờ chứng minh người giám hộ có đủ điều kiện được giám hộ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người giám hộ không có giấy tờ chứng minh hoặc không đủ điều kiện để giám hộ, Tòa án sẽ chỉ định một người khác để giám hộ cho người được bảo hộ.

Người giám hộ là những người nào?

Người giám hộ có thể là bố mẹ, anh chị em, ông bà, chú bác, cô dì,… của người được bảo hộ hoặc có thể là một người khác được Tòa án chỉ định. Điều này phụ thuộc vào tình huống cụ thể và sự đồng ý của người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (nếu có).

Người giám hộ là như thế nào?

Người giám hộ cần có tinh thần trách nhiệm, tận tâm và chăm sóc tốt cho người được bảo hộ. Họ cũng cần có kiến thức về pháp luật và hiểu rõ các quy định liên quan đến việc giám hộ để có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả. Ngoài ra, người giám hộ cần có khả năng giao tiếp và đàm phán để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hộ trong các giao dịch dân sự.

Giấy tờ chứng minh người giám hộ là gì?

Người giám hộ là gì? Vai trò, giấy tờ chứng minh và quyền lợi

Giấy tờ chứng minh người giám hộ có thể là quyết định của Tòa án chỉ định người giám hộ, văn bản thỏa thuận của người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ hoặc giấy tờ chứng minh người giám hộ có đủ điều kiện được giám hộ theo quy định của pháp luật.

Xem các bài viết khác:

Quy Định Về Người Giám Hộ Khi Du Học Canada

Bạo lực học đường (school violence) là gì? Những điều mà chúng ta chưa biết?

Phổ cập giáo dục Lịch sử, vai trò và giải pháp nâng cao chất lượng

 

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments