khách quan là gì

Khách quan và chủ quan là gì? Vai trò và nguyên tắc xử lý

Khách quan và chủ quan là hai khái niệm cơ bản trong triết học, được sử dụng để chỉ hai mặt đối lập của quá trình nhận thức và hoạt động của con người....

Recent posts

Popular categories